تبلیغات
اتاق فکر - چهارشنبه نهم در دانشگاه شیراز 1394/9/2

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
چهارشنبه نهم در دانشگاه شیراز 1394/9/2

 نویسنده  کتاب قوز فکری  چهارشنبه  در  دانشگاه شیراز جلسه ای را  در حوزه  آموزش تفکر برگزار خواهد کرد.